Styrelseutveckling

Har ditt företag behov av att effektivisera styrelsearbetet? Svetsa samman styrelsen? Eller träna nyblivna styrelseledamöter? Våra konsulter kan agera bollplank i styrelserummet och vara kritiker av bolagets dokumentation. Vi kan också bidra till en ökad effektivitet i styrelsearbetet med rätt fokus och struktur.

Bollplank i styrelserummet

En styrelse ska representera ägarna och aktivt arbeta med långsiktiga frågor av övergripande karaktär. Styrelsen ska bidra till företagets framgång och fortlevnad. Ibland kan en ägarrepresentant eller ordförande agera dominerande och hindra kreativa diskussioner eller kritiska röster från ledamöterna.

Våra konsulter kan agera bollplank genom att ta få del av alla handlingar och dokumentationer. Vi kan också delta som observatörer i styrelserummet och säkerställa att arbetet följer regelverket i aktiebolagslagen, ”god sed i styrelsearbetet”.

Kalendarium och mötesplanering

En förutsättning för ett effektivt styrelsearbete är att skapa ett årskalendarium anpassat efter företagets årscykel. Ett företag som har kalenderår som räkenskapsår kan ha ett första möte under andra kvartalet med affärsplanering, ett andra möte under tredje kvartalet med budgetprocessen, ett tredje med förberedelser inför bokslutet i kvartal fyra och i kvartal ett bokslutsarbete inför bolagsstämman med revisorerna deltagande. Dessa kvartalsmöten bör kompletteras med 1–2 möten, gärna med företagets ledare eller externa besök/studieresor alternativt utbildningskonferenser som inspiration och erfarenhetsutbyte.

Rätt fokus och struktur

Rätt fokus och struktur är viktigt för ett effektivt styrelsearbete. Det kan handla om regler för att fatta, förmedla eller följa upp beslut. Eller att skriva protokoll på ett tydligt sätt för att undvika tolkningar senare. Rätt struktur kan också innebära att styrelseordföranden eller ägar-/fackrepresentanten inte ska delta i strategiska beslut som rör egen person.

Genom att se över kallelser, protokoll och andra underlag som exponeras för styrelsen liksom närvaro vid möten kan vår konsult värdera styrelsearbetets kvalitet och effektivitet.

Rollspelet ägare-styrelse-VD-ledning

Otydlighet mellan huvudaktörerna i ett företag kan ofta vara en orsak till att företaget inte utvecklas. Ägarna fattar ibland gärna beslut, särskilt i ägarledda företag, utan att förankra det i styrelsen och ibland agerar VD självsvåldigt med egna beslut. I sådana situationer försvåras eller förhindras ett effektivt styrelsearbete och är inte till gagn för företaget.

Våra konsulter är uppmärksamma på den här typen av problem och kan hantera det professionellt och hitta en lösning.

Rekrytering av ny ledamot

Vid rekrytering av ny ledamot till styrelsen är det viktigt att hitta den kompetens som bäst passar företagets nuvarande utvecklingsfas. Alltför ofta väljer man en person man redan har en relation till istället för att säkerställa att den som söks har rätt profil för uppdraget.

Vi kan hjälpa till att formulera och förankra kravprofilen och medverka i den fortsatta processen. Det är också viktigt att göra en styrelseutvärdering.